WARUNKI GWARANCJI

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące realizacji gwarancji.

Dla dowodów zakupu wystawionych na terenie RP do dnia 1.11.2009 istnieją dwa sposoby realizacji gwarancji:

 1. Posiadając oryginalną kartę gwarancyjną i dowód zakupu można zrealizować roszczenie gwarancyjne w Einhell Polska w ciągu 24 miesięcy od daty dowodu zakupu, nie dłużej niż w ciągu 30 m-cy od daty wydania karty gwarancyjnej przez firmę Einhell Polska – obowiązują zapisy na karcie gwarancyjnej.
 2. Posiadając wyłącznie dowód zakupu, ale numer partii z naklejki znamionowej urządzenia znajduje się na www.einhell.pl można zrealizować roszczenie gwarancyjne w Einhell Polska w ciągu 12 miesięcy od daty dowodu zakupu. W takim przypadku, czyli braku karty gwarancyjnej wydanej przez Einhell Polska roszczenie będzie realizowane tylko w przypadku sprzedaży detalicznej, jeżeli użytkownik ma oryginał paragonu. W przypadku zakupów na fakturę VAT, oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, firma Einhell Polska zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego.

Dla dowodów zakupu wystawionych na terenie RP od dnia 1.11.2009:

 1. Posiadając oryginalną kartę gwarancyjną i dowód zakupu można zrealizować roszczenie gwarancyjne w Einhell Polska w ciągu 24 miesięcy od daty dowodu zakupu, nie dłużej niż w ciągu 30 m-cy od daty wydania karty przez Einhell Polska – obowiązują zapisy na karcie gwarancyjnej.
 2. Posiadając wyłącznie dowód zakupu, ale numer partii z naklejki znamionowej urządzenia znajduje się na www.einhell.pl można zrealizować roszczenie gwarancyjne w Einhell Polska w ciągu 12 miesięcy od daty dowodu zakupu. W takim przypadku, czyli braku karty gwarancyjnej wydanej przez Einhell Polska roszczenie będzie realizowane tylko w przypadku sprzedaży detalicznej, jeżeli użytkownik ma oryginał paragonu. W przypadku zakupów na fakturę VAT,  oraz gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar nie był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem, firma Einhell Polska zastrzega sobie prawo do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego.
 3. Dla większości urządzeń firmy Einhell, termin obowiązywania gwarancji można przedłużyć do 24 miesięcy przez rejestrację numeru paragonu na www.einhell.pl w ciągu 30 dni od daty zakupu.
  Dla dowodów zakupu tj paragonów i faktur VAT wystawionych w okresie 1.11.2009-31.08.2010 nie ma terminu rejestracji, a termin obowiązywania gwarancji zostaje automatycznie przesunięty do dnia 31.10.2012, ale nie dłużej niż 24 m-ce od daty zakupu.
  Jest możliwe, że dla niektórych towarów lub serii zakupionych na terenie RP, ale nie sprowadzonych do Polski poprzez oficjalnego importera, lub towarów, które zostały sprzedane przez Einhell Polska przed rokiem 2008, nie będzie możliwości przedłużenia gwarancji producenta do 24 miesięcy od daty zakupu. W przypadku tych towarów zastosowania mają przepisy o rękojmi. Szczegółowa informacja o towarach i seriach objętych rozszerzoną gwarancją jest dostępna na stronie  www.einhell.pl.

Jeżeli w powyższych punktach mowa jest o dowodach zakupu i kartach gwarancyjnych, to dotyczy to wyłącznie dowodów sprzedaży wystawionych na terytorium RP oraz o kartach gwarancyjnych wystawionych przez Einhell Polska.

Informacje ogólne:

 1. Roszczenie z tytułu gwarancji rozpatrywane jest w serwisie firmy Einhell Polska Sp. z o.o., pod adresem ul.Wymysłowskiego 1,55-080 Nowa Wieś Wrocławska.
 2. O uznaniu roszczenia reklamacyjnego i o sposobie jego rozpatrzenia decyduje wyłącznie gwarant; roszczenie może być zrealizowane poprzez:
 1. naprawę urządzenia
 2. wymianę na urządzenie o tych samych parametrach technicznych lub lepszych
 3. zwrot pieniędzy
Odpowiedzialność gwaranta jest ograniczona do obowiązku usunięcia wady uszkodzonego urządzenia.

W przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W przypadku informacji o zwrocie pieniędzy i wystawieniu faktury korekty, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest zgłosić się do punktu zakupu.
Roszczenie objęte gwarancją dotyczy wad powstałych z przyczyny tkwiącej w sprzedanym urządzeniu, które ujawniły się w czasie zgodnego z przeznaczeniem użytkowania.
Termin realizacji:

 1. Rozpatrzenie reklamacji i wykonanie obowiązków z tytułu gwarancji zostanie wykonane niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od daty odbioru urządzenia przez serwis.
 2. Termin naprawy może ulec przedłużeniu o czas dostawy części zamiennych, w przypadku gdy serwis zamawia je u producenta.
 3. Reklamujący znając numer listu przewozowego oraz za pośrednictwem strony www.einhell.pl  może śledzić aktualny status reklamacji.
 4. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego, wskutek wady rzeczy objętej gwarancją, uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

Roszczenie gwarancyjne nie obejmuje:

 1. Uszkodzeń:
 1.  wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia, konserwacji lub przechowywania;
 2. mechanicznych;
 3. wynikających z eksploatacji urządzenia  w sposób sprzeczny z zaleceniami producenta;
 4. wynikających z eksploatacji urządzenia  w sposób sprzeczny z udzielonymi pisemnie przez gwaranta  wskazówkami;
 5. wynikających  z dokonania przez osobę uprawnioną z gwarancji  lub osobę trzecią nieupoważnioną przez gwaranta jakichkolwiek zmian  w urządzeniu , chyba że gwarant  wyraził na to zgodę w formie pisemnej.
Czynności:
 1. polegających na regulacji sprawnego urządzenia;
 2. które zgodnie z instrukcją obsługi, uprawniony z gwarancji zobowiązany jest wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.

Roszczenie gwarancyjne zostaje wykluczone w przypadku stwierdzenia:

 1. Braku dowodu zakupu wystawionego na terytorium RP.
 2. Eksploatacji urządzenia w sposób prowadzący do jego ponadnormatywnego zużycia lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem (np. urządzeń dla majsterkowiczów w sposób profesjonalny i/lub zarobkowy).
 3. Zniszczenia lub zabrudzenia tabliczki znamionowej uniemożliwiające identyfikację urządzenia.
 4. Ingerencji w urządzenie przez uprawnionego z gwarancji lub osoby trzecie.
 5. Niewłaściwej konserwacji i/lub przechowywania urządzenia bez zachowania zaleceń określonych w instrukcji.
 6. Samodzielnych napraw i/lub wymian podzespołów.
 7. Uszkodzenia mechanicznego lub uszkodzenia będącego następstwem działania środków chemicznych.
 8. Uszkodzenia w transporcie spowodowanego niewłaściwym opakowaniem lub jego brakiem.
 9. Braku kompletnego, wypełnionego i podpisanego zgłoszenia reklamacyjnego, zawierającego wymagane informacje

W przypadku nieuwzględnienia roszczenia gwarancyjnego, gwarant zastrzega sobie prawo odesłania do osoby uprawnionej z gwarancji urządzenia na jego koszt.
W razie nieodebrania przesyłki przez osobę uprawnioną z gwarancji firma Einhell Polska Sp. z o.o. po 30 dniach od dnia powrotu dokona komisyjnej kasacji urządzenia. Uprawniony z gwarancji zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu.
W razie zgłoszenia reklamacji  i stwierdzenia przez gwaranta, że dana naprawa nie jest objęta gwarancją, naprawa taka zostanie dokonana, o ile będzie możliwa, za odrębnym wynagrodzeniem oraz pisemną zgodą osoby uprawnionej z gwarancji. Przypadki, w których naprawa nie jest objęta gwarancją wyszczególniono powyżej.
Transport i dostarczenie urządzenia do serwisu:

 1. Uszkodzone urządzenie należy przysyłać lub osobiście dostarczać do serwisu  firmy Einhell Polska Sp. z o.o., na adres: ul.Wymysłowskiego 1,55-080 Nowa Wieś Wrocławska w opakowaniu fabrycznym lub zastępczym zabezpieczającym towar przed uszkodzeniem wraz z akcesoriami i wyposażeniem standardowym, czyste, z czytelną tabliczką znamionową, zgłoszeniem reklamacyjnym wypełnionym i podpisanym przez reklamującego oraz danymi adresowymi i numerem telefonu osoby uprawnionej z gwarancji.
 2. Kontakt do firmy kurierskiej, za pośrednictwem której należy odesłać urządzenie do serwisu znajduje się na stronie kontakt.

Naprawy pogwarancyjne
Warunki stosowania zasad, cen i składanie zamówienia odbywa się według wskazówek zamieszczonych na www.einhell/serwis/pogwarancji

W sprawach nieunormowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.