WARUNKI GWARANCJI

Elektronarzędzia są najwyższej jakości (Gatunek I) i objęte są w Polsce gwarancją na okres 12 miesięcy (24 miesiące przy zakupie konsumenckim). Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne tkwiące w urządzeniu tj. materiałowe lub montażowe. Karta Gwarancyjna jest drukiem ścisłego zarachowania. Utrata Karty Gwarancyjnej jest jednoznaczna z utratą gwarancji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia do potrzeb oraz użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień wynikających z treści ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 pozycja 1176). Roszczenia z tytułu Gwarancji, Rękojmii, Umowy Sprzedaży będą przyjmowane tylko na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej określającej tożsamość nabytego narzędzia. Gwarancja ważna z dowodem zakupu.
 
1. W przypadku reklamacji należy dostarczyć urządzenie wraz z kartą gwarancyjną, kompletne, z wyposażeniem (osprzętem: piły brzeszczoty, tarcze, elementy tnące). Brak osprzętu może spowodować odrzucenie gwarancji. Procedury:
Konsument – dostarcza narzędzia do punktu sprzedaży lub serwisu lokalnego z wymaganymi dokumentami, Użytkownik – właściciel narzędzia będącego w obrocie gospodarczym winien korzystać z lokalnego serwisu naprawczego (lista str. 4)
Rezygnacja z lokalnego serwisu naprawczego i wysyłka narzędzia do serwisu centralnego przenosi koszt przesyłki na użytkownika.
W przypadku braku serwisu lokalnego należy wysłać narzędzie do naprawy do serwisu centralnego korzystając z firm SPEDPOL, SERVISCO lub poczty.
2. Urządzenie należy dostarczyć do serwisu czyste, konieczność oczyszczenia narzędzia w serwisie jest usługą odpłatną.
3. Wady usuwane będą w terminie 14 dni (w przypadkach kontrowersyjnych 21 dni) od daty dostarczenia narzędzia do serwisu, po czym urządzenie zostanie odesłane na żądanie do klienta na koszt firmy.
4. W przypadku reklamacji bezzasadnej koszty przesyłki zostaną scedowane na reklamującego.
5. Gwarancja nie przysługuje jeżeli:
uszkodzenia wynikły na skutek użycia narzędzia niezgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem narzędzie było modyfikowane lub naprawiane przez nieautoryzowany serwis MAKITA narzędzie próbowały naprawiać osoby nieuprawnione narzędzie było użytkowane w jakikolwiek sposób od momentu gdy wystąpiło w sposób widoczny ewentualne uszkodzenie narzędzie współpracowało z nieodpowiednim osprzętem lub było przeciążone (spalony wirnik i stojan) w okresie gwarancji wymiana szczotek (odpłatna) nie była dokonana przez autoryzowany serwis MAKITA – wiąże się to z przeglądem urządzenia w reklamowanym narzędziu brak tabliczki znamionowej z numerem fabrycznym.
6. Gwarancja nie obejmuje wymiany części, które uległy naturalnemu zużyciu na skutek ich skończonej trwałości (np. szczotki węglowe, uchwyty narzędziowe, zębatki napędu łańcucha, paski).
7. Okres gwarancyjny zostaje przedłużony o czas ewentualnych napraw gwarancyjnych.
8. Należy przestrzegać zasad obsługi i bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi i Przepisów Bezpieczeństwa Pracy zawartych w załączniku do karty gwarancyjnej.
9. Jakiekolwiek poprawki w Karcie Gwarancyjnej powodują anulowanie gwarancji.
10. W przypadku reklamacji urządzenie należy dostarczyć w oryginalnym opakowaniu. W przypadku niespełnienia tego warunku gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

UWAGA! Jeżeli zauważysz zmiany w pracy narzędzia PRZERWIJ PRACĘ i dostarcz narzędzie do serwisu. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utrat gwarancji.

Elektronarzędzia posiadają wymagane świadectwa dopuszczenia do obrotu w Polsce.

DOTYCZY FIRM I ZAKŁADÓW PRACY, WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI tj. użytkowników:

należy przestrzegać PN 88 E 08400/10 Przekazując narzędzie ‘‘pracownikowi’’ należy przeprowadzić szkolenie w oparciu o instrukcję obsługi. Fakt ten należy mieć udokumentowany (patrz Kodeks Pracy i Przepisy BHP)