UWAGA!
Wysyłka urządzeń do naprawy według adresu na karcie gwarancyjnej na koszt producenta. Wysyłka wyłącznie firmą kurierską "STOLICA".

1. Gwarant udziela gwarancji na sprzedany sprzęt na okres 24 miesięcy od daty zakupu. Podstawą załatwienia reklamacji jest kompletnie wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna bez zmian i poprawek.
2. Gwarancja zapewnia użytkownikowi bezpłatne usunięcie usterek zaistniałych w czasie eksploatacji wyrobu w okresie gwarancyjnym a wynikające z błędów konstrukcyjnych, ukrytych wad materiałowych, błędów wykonania lub montażu fabrycznego.
3. Ocena odbywa się według zasad ustalonych przez producenta, jednakowych dla wszystkich użytkowników danego sprzętu na całym świecie.
4. Wyrób w stanie kompletnym wraz z ważną kartą gwarancyjną oraz kserokopię dowodu kupna-sprzedaży nabywca dostarcza do punktu serwisowego. Pod rygorem utraty gwarancji niedopuszczalne jest dostarczenie do naprawy zdemontowanych elementów lub części urządzenia.
5. Użytkownik traci prawo wynikające z gwarancji w przypadku:
- stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem,
- uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwej obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych sprzętu i wynikających z tego konsekwencji,
- używania nieoryginalnych części zamiennych i niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. nieodpowiednie oleje, paliwa, smary, zanieczyszczone benzyna, uszkodzony filtr paliwa),
- dokonywania we własnym zakresie napraw, wymiany zespołów, dokonywania zmian konstrukcujnych,
- stwierdzenia wpisów lub poprawek w karcie gwarancyjnej dokonanych przez osoby nieuprawnione,
- niewłaściwego przechowywania.
6. Gwarancji nie podlegają elementy normalnie zużywające się w czasie eksploatacji wyrobu:
- noże, piasty mocowania noża, koła jezdne, łańcuchy tnące, prowadnice, paski klinowe, linki rozruchowe, kółka linowe, bębny sprzęgła w pilarkach, szpule z żyłką, świece zapłonowe,
- inne części robocze.
7. Naprawie gwarancyjnej nie podlegają:
- zgięcie lub pęknięcie wału korbowego i związane z tym konsekwencje,
- zerwanie klina koła zamachowego,
- zatarcie silnika,
- uszkodzenia mechaniczne wyłączników, - uszkodzenia powstałe w wyniku zastosowania niewłaściwych lub niesprawnych przewodów połączeniowych (np. przewody o niewłaściwym przekroju powodujące wytopenie styków wyłącznika elektrycznego).
Reklamację należy zgłaszać w punkcje serwisowym niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia.
8. Reklamowany sprzęt należy dostarczyć do punktu serwisowego w oryginalnym opakowaniu, z pełną dokumentacją, po uprzednim oczyszczeniu go z błota, piasku itp. Serwis może odmówić przyjęcia do naprawy, gdy nie zostaną spełnione powyższe warunku.
9. Postępowanie gwarancyjne rozpoczyna się z chwilą zgłoszenia uszkodzenia w punkcje serwisowym. Wykonawca zobowiązany jest do jej zakończenie najpóźniej w terminie 21 dni od daty jej rozpoczęcia. Jednocześnie gwarancja ulega przedłużeniu o czas konieczny na wykonanie naprawy.
10. Odmowa wykonania naprawy przez punkt serwisowym musi być wpisana w kartę gwarancyjną. W przypadku nie uznania przez gwaranta naprawy jako gwarancyjnej koszty naprawy i transportu pokrywa użytkownik.
11. Koszty wynikające z powodu zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji ponosi składający reklamację.