Czas obowiązywania gwarancji na produkty Ferax:
OGÓLNE ZASADY GWARANCJI


1. Sprzedawca udziela Kupującemu 12 miesięcznej gwarancji na sprzedane towary oraz 6 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi (naprawy pogwarancyjne, usługi kalibracyjne). Gwarancja zaczyna obowiązywać z momentem wystawienia faktury vat za towar dostarczony klientowi. Ogólne warunki umów sprzedaży w zakresie gwarancji nie mają zastosowania do towarów, dla których gwarancji udziela producent. W takim przypadku warunki gwarancji określa karta gwarancyjna dołączona do towaru.

2. Towar, który nosi znamiona nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz towar uszkodzony mechanicznie nie podlega gwarancji.

3. Kupujący jest zobowiązany dokonać niezwłocznie odbioru technicznego towaru i zbadać go pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem, kompletności oraz zdatności do użytku.

4. Jeżeli Kupujący nie dokona odbioru i badania w sposób określony w punkcie poprzednim albo gdy mimo badania nie zostanie stwierdzona wada towaru, Kupujący nie może dochodzić uprawnień
z tytułu gwarancji za wady fizyczne, jeżeli wady te można było wykryć w czasie badania, które zostało przeprowadzone z należytą starannością, chyba że wada została podstępnie zatajona przez Sprzedawcę.

5. W razie wykrycia wady Kupujący w ciągu czternastu dni od dnia jej wykrycia powiadomi, w formie pisemnej, o tym Sprzedawcę.Zawiadomienie powinno być dokonane na odpowiednim formularzu faxem na numer: 032 729-75-22, drogą elektroniczną na adres: reklamacje@tools.pl bądź też listem poleconym na adres: B&B Tools Poland Sp. z o.o., 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Srokowiecka 18 z dopiskiem „Dział Reklamacji”. Druk zgłoszenia reklamacyjnego znajduje się na stronie internetowej firmy B&B Tools Poland Sp. z o.o.: www.lunapolska.pl. Dokładne i rzetelne wypełnienie druku zgłoszenia reklamacyjnego oraz dołączenie do niego dowodów (np. kopia faktury, zdjęcie uszkodzenia, opis uszkodzenia) w znacznym stopniu przyczynią się do szybszego zrealizowania reklamacji. W razie uchybienia terminu zawiadomienia albo formie pisemnej, uprawnienia Kupującego z tytułu gwarancji wygasają i nie wywołają żadnych skutków prawnych względem Sprzedającego. Natomiast podstawą do rozpatrzenia towaru uszkodzonego podczas transportu, jest sporządzenie z kurierem przewoźnika lub spedytora protokołu szkody i przesłanie go wraz z zgłoszeniem reklamacyjnym według powyższej procedury. Jeżeli Kupujący zalega z płatnościami należnymi Sprzedawcy na podstawie co najmniej jednej faktury Vat, jego zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane dopiero po poinformowaniu Działu Reklamacji B&B Tools Poland Sp. z o.o.o uregulowaniu należności względem Sprzedawcy.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają również w razie dokonania przez Kupującego lub nieupoważnione osoby trzecie, bez wiedzy Sprzedawcy naprawy lub zmian konstrukcyjnych przedmiotu sprzedaży. Gwarancja nie obejmuje także wad powstałych na skutek: niewłaściwego zastosowania, eksploatacji, obsługi, składowania; nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie; działania czynników zewnętrznych, na które Sprzedawca nie ma wpływu; przekroczenia parametrów technicznych zalecanych przez Sprzedającego i Instrukcje użytkowania towarów.

7. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady, Sprzedawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia w terminie miesiąca od daty otrzymania zawiadomienia o ich ujawnieniu od Kupującego.
W przypadku gdy niemożliwym będzie dotrzymanie ww. terminu z powodu braku części zamiennych, termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca zawiadomi Kupującego, podając nowy termin przystąpienia do usunięcia wady.

8. Jeżeli w terminach określonych w punkcie poprzednim Sprzedawca nie przystąpi do usunięcia wady, Kupujący po wyznaczeniu dodatkowego terminu wynoszącego czternaście dni, może żądać wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad lub obniżenia ceny w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad. W przypadku sprzedaży towaru przedsiębiorcom w gestii Sprzedającego pozostanie kwestia pozytywnego rozpatrzenie takiego żądania.

9. Koszty transportu oraz koszty związane z postępowaniem reklamacyjnym poniesione przez Sprzedawcę, w przypadku nieuzasadnionej reklamacji obciążają w całości Kupującego. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w ramach zamówienia dostarczono prawidłowy towar, ale nie odpowiada on założonym przez Kupującego oczekiwaniom. Ponadto Sprzedający ma prawo zniszczyć pozostawiony przez Kupującego towar, który mimo pisemnego powiadomienia go o nie uznaniu reklamacji, nie odebrał go w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia.

10. Powyższe uregulowania z tytułu gwarancji w całości wyczerpują kwestie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wad towarów. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne w odniesieniu do przedsiębiorców zostaje wyłączona.