REKLAMACJE TOWARÓW w ramach gwarancji udzielonej przez Toya S.A.

  1. Realizacja reklamacji towarów w ramach gwarancji dotyczy tylko i wyłącznie towarów, na które TOYA S.A. udziela gwarancji.
  2. Udzielenie gwarancji polega na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, będących wynikiem stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych ewentualnie produkcyjnych. Okres gwarancji rozpoczyna bieg z chwilą zakupu oryginalnego produktu przez pierwszego użytkownika końcowego. TOYA S.A. udziela gwarancji na okres12 lub 24 miesięcy licząc od daty zakupu wykazanej w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
  3. Gwarancja „Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu GWARANCJI”
  4. Naprawa urządzenia objętego gwarancją nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady i przekazania urządzenia do naprawy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

GWARANCJA OBEJMUJE

Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.

W wypadku wystąpienia ww. usterek TOYA S.A. zapewnia dokonanie w okresie gwarancji bezpłatnej naprawy – we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE

GWARANCJA TRACI WAŻNOŚĆ W PRZYPADKU