Gwarancja prowadzona jest w systemie 1/2 door to door (pół na pół w kosztach wysyłki). Towary dzielą się na gwarancję konsumencką (paragon) oraz firmową (faktura VAT), gdzie przy zakupie na fakturę gwarancja wynosi 12 miesięcy a przy zakupie na paragon 24 miesiące.

Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne tkwiące w urządzeniu tj. materiałowe lub montażowe. Utrata Karty Gwarancyjnej jest jednoznaczna z utratą gwarancji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewłaściwego doboru narzędzia do potrzeb oraz użytkowania go niezgodnie z przeznaczeniem. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza i nie zawiesza uprawnień wynikających z treści Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002, Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.), a także z treści Ustawy Kodeks cywilny (Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Roszczenia z tytułu Gwarancji będą przyjmowane tylko na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej, do której dołączono dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
 
Podstawa udzielenia gwarancji:
 
Podstawą uznania reklamacji w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna firmy P.H. Powermat. Niniejsza karta gwarancyjna stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej. W razie zgubienia lub zniszczenia duplikaty nie będą wydawane.

Zakres ochrony gwarancyjnej:
 
Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:
- urządzenie było używane zgodnie z instrukcją obsługi, jego przeznaczeniem oraz odpowiednio konser-
wowane,
- stosowany był zalecany przez producenta osprzęt,
- sprzęt nie był demontowany ani modyfikowany przez osoby nieupoważnione,
- urządzenie nie było używane w jakikolwiek sposób od momentu, gdy wystąpiło w sposób widoczny jakiekol-
wiek ewentualne uszkodzenie,
- gwarant nie ponosi odpowiedzialność w przypadku usterek spowodowanych złym doborem sprzętu.
 
UWAGA! Jeżeli zauważysz zmiany w pracy urządzenia, NATYCHMIAST PRZERWIJ JEGO PRACĘ, aby nie doszło do jego uszkodzenia. Niezastosowanie się do powyższego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
 
W ramach gwarancji wymianie podlegają wyłącznie poszczególne podzespoły urządzenia, kompletne urządzenie nie podlega wymianie na nowe.