Ogólne warunki gwarancji

Uwaga! Dostawcą uszkodzonych urządzeń do centralnego zakładu serwisowego Lange Łukaszuk w Bykowie są tylko wskazani spedytorzy Schenker, DHL lub (Poczta Polska – zwykła nie kurierska przesyłka pocztowa), i tylko koszty tych przewoźników pokrywa gwarant.

 1. Gwarancja na sprzedane elektronarzędzia oraz oświetlenie udzielana jest na poniższych warunkach i polega na bezpłatnym usunięciu usterek urządzenia, wynikających ze stwierdzonych w okresie gwarancji wad materiałowych lub błędów powstałych w procesie produkcyjnym.
 2. Okres ochrony gwarancyjnej trwa w zależności od rodzaju towaru i precyzuje to odpowiednio dołączona karta gwarancyjna.
 3. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, co jest potwierdzone data dokonania transakcji na dokumencie zakupu (fakturze lub paragonie).
 4. Gwarancja jest ważna jedynie kompletnie wypełniona z podpisem nabywcy akceptującym warunki gwarancji oraz dołączonym dowodem zakupu kopii (faktura VAT lub paragon), oraz zgłoszeniem reklamacyjnym.
 5. Wady uniemożliwiające eksploatację sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem a ujawnione w okresie objętym gwarancją, będą usuwane niezwłocznie na koszt gwaranta.
 6. Gwarancja nie obejmuje odpowiedzialności gwaranta za szkody osób lub ich mienia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji i będących następstwem wad towaru.
 7. Akceptacja wady objętej gwarancją powoduje bezpłatne jej usunięcie w drodze naprawy urządzenia, wymiany na sprawne wolne od wad lub zwrocie gotówki według wyboru gwaranta.
  Wymienione urządzenia lub części przechodzą na własność gwaranta. 
 8. Z udzielonej gwarancji nie płyną inne prawa poza wymienionym w warunkach gwarancji prawem do usunięcia wady urządzenia.
 9. Ograniczenia wynikające z gwarancji zapisane zostały przy każdym produkcie w warunkach szczegółowych.
  W zakresie uregulowanym w warunkach szczegółowych oraz w dokumencie gwarancyjnym ogólne warunki gwarancji nie obowiązują.